ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 16 May 2017 Hits: 1053

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ การเผยแพร่ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สป.วท.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. – 14.00 น.

ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

.............................................

1. หลักการและเหตุผล

             ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 - 2560) และเพื่อให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ซึ่งครอบคลุมการประเมิน 5ดัชนี ได้แก่ ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริต วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน อันรวมถึงการต่อต้านในองค์กร โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการให้ความรู้ตามคู่มือการป้องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ การเผยแพร่ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2. วัตถุประสงค์

               เพื่อให้บุคลากรของ สป.วท. และ สร. วท. มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ตามมาตรา 100 มาตรา 103 และมาตรา 103/7 และปฏิบัติตน/ปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

3. กลุ่มเป้าหมาย

               ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สป.วท. และ สร. วท. จำนวน 70 คน     

๔. หัวข้อการฝึกอบรม
               4.1 การบรรยาย เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ตามมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๓/๗

               4.2 การเผยแพร่ความรู้ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สป.วท.

๕. วัน เวลา และสถานที่

               วันอังคารที่  25  เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

6. งบประมาณ

                เบิกค่าใช้จ่ายจากงบดำเนินงานค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จำนวน 10,200 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  เกิดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และปฏิบัติตน/ปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

8. การประเมินผล

                8.1 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ 80)

                8.2 ประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้ก่อนอบรม (Pre-test) และหลังอบรม (Post-test) ที่มีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 75)

 

h