ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 03 July 2017 Hits: 556

โครงการ 13 new

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔”

จัดโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

ร่วมกับ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สนย.สป.วท.)

วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องพัชราวดี ๑ – ๒ ชั้น ๑๑ อาคาร ๒ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ  มหานาค กรุงเทพมหานคร

******************************************

๑. หลักการและเหตุผล

                 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สนย.สป.วท.) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔” เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

๒. วัตถุประสงค์

     ๒.๑  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้/รับฟังความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ

     ๒.๒ เพื่อนำแผนปฏิบัติการฯ ไปใช้เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณธรรม และธรรมาภิบาล

๓. ผู้รับผิดชอบ

     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ร่วมกับ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สนย.สป.วท.)

๔. ระยะเวลาในการดำเนินการ

   วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องพัชราวดี ๑ – ๒ ชั้น ๑๑ อาคาร ๒ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ  มหานาค กรุงเทพมหานคร

๕. วิธีการดำเนินการ                                               

     ๕.๑ การสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

     ๕.๒ การเสนอความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน/นโยบายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ     

     ๕.๓ การมีส่วนร่วมในการพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และการแลกเปลี่ยน/เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม

๖. กลุ่มเป้าหมาย

    คณะทำงานการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  (ศปท.วท.)/ สมาชิกชมเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต สป.วท. และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐ คน

๗. งบประมาณ  

      เบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นเงินจำนวน ๕๖,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      ๘.๑ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/รับฟังความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ

      ๘.๒ นำแผนปฏิบัติการฯ ไปใช้เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณธรรม และธรรมาภิบาล

๙. การประเมินผล

     มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

     “ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

h