ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 03 July 2017 Hits: 785

web1

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้

 เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

และข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

จัดโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

ร่วมกับ ส่วนงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง (สค.สบ.)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖  อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

                                                    ************                             

๑. หลักการและเหตุผล

     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ร่วมกับส่วนงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง (สค.สบ.) ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) และเพื่อให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เพื่อให้สามารถนำกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติราชการ  

๒. วัตถุประสงค์

     เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๓. กลุ่มเป้าหมาย   
     ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สป.วท./สร. วท. และหน่วยงานในสังกัด วท. ส่วนราชการ ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ/สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน ๘๐ คน     

๔. หัวข้อการฝึกอบรม
     การบรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

๕. วัน เวลา และสถานที่

     วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

๖. งบประมาณ

     เบิกค่าใช้จ่ายจากงบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  จำนวน ๒๐,๖๐๐ บาท (สองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๘. การประเมินผล

      ๘.๑ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

      ๘.๒ ประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้ก่อนอบรม (Pre-test) และหลังอบรม (Post-test) ที่มีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ ๗๕)

- าวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง

          พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไฟล์ที่ ๑

            พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไฟล์ที่ ๒

            พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไฟล์ที่ ๓

- ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม

            ข้อตกลงคุณธรรม ไฟล์ที่ ๑

            ข้อตกลงคุณธรรม ไฟล์ที่ ๒

            ข้อตกลงคุณธรรม ไฟล์ที่ ๓

 

h