ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.

โครงการเสวนา “เปิดประตู...จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

Print
Created on 29 May 2018 Hits: 1663

head open the door1

โครงการเสวนา “เปิดประตู...จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องแกรนบอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

****************

๑.หลักการและเหตุผล

             ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีธรรมมาภิบาล เกิดความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมคำสอนศาสนา /หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน วท. โดยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม และเสริมสร้างจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประกอบอาชีพต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและสังคม ต้องใช้ความรู้ความสามารถและปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องเหมาะสม มีความสำนึกในหน้าที่และมีความรับผิดขอบในงานของตน อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ      

             และเพื่อเปิดโอกาสในการสื่อสารให้เกิดความรู้ความเข้าใจคุณธรรมและจริยธรรมในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สามารถเข้าถึงได้ทุกระดับและนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน ดังนั้น ศปท.วท. จึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) โดยกำหนดจัดโครงการเสวนา “เปิดประตู...จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แก่นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

๒.วัตถุประสงค์

              ๒.๑ เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

         ๒.๒ เพื่อกระตุ้นให้สังคมเกิดการตื่นตัว และตระหนักในความสำคัญของงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และชีวจริยธรรม

              ๒.๓ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกลุ่มเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ สื่อมวลชนและหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

๓.กลุ่มเป้าหมาย

            ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สป.วท. และ สร.วท. /หน่วยงานในสังกัด วท. / คณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณะกรรมการจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕๐ คน

๔.การดำเนินงาน

        ๔.๑ บรรยายปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การเชื่อมโยงจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในบริบทโลกสู่บริบทไทย” โดย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ สมาชิกของคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม

            ๔.๒ จัดเสวนา “เปิดประตู...จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/แสดงความคิดเห็น/ตอบข้อซักถาม                

๕.วัน เวลา และสถานที่

        วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

๖.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

             ๖.๑ เกิดจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แก่นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

             ๖.๒ เกิดเวทีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และชีวจริยธรรม

          ๖.๓ เกิดการเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่มเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ สื่อมวลชนและหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

๗.การประเมินผล

              ประเมินผลจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเป็นความรู้ความเข้าใจจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๘๐

๘.ผู้รับผิดชอบ                   

               ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.)

 

- ดาวน์โหลดรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสวนา "เปฺิดประตู...จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

 

- ดาวน์โหลดกำหนดการโครงการเสวนา “เปิดประตู...จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ดาวน์โหลด Press Release ฉบับภาษาไทย

- ดาวน์โหลด Press Release ฉบับภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย/เสวนา

- ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ สมาชิกของคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การเชื่อมโยงจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในบริบทโลกสู่บริบทไทย”

- ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจริยธรรม/ชีวจริยธรรมระดับนานาชาติของยูเนสโก”

- ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ภาคปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อ “การพัฒนาจริยธรรมในระบบการวิจัยของประเทศไทย”

- ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  สวทช. หัวข้อ “ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจีโนมและการตระหนักถึงประเด็นจริยธรรม”

- ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ศลช. หัวข้อ “ประเด็นจริยธรรม กฎหมายและสังคม กลุ่มปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์และข้อมูลขนาดใหญ่”

 

ติดตามข้อมูลข่าสาร ภาพโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้ที่ Facebook : ศปท.วท.

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “การปรับฐานความคิดและพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....”

Print
Created on 24 May 2018 Hits: 6240

Conflict most2

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

หัวข้อ “การปรับฐานความคิดและพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน

ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....”

จัดโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๓ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

******************************************

๑. หลักการและเหตุผล

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว และจะดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม วท. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตหัวข้อ “การปรับฐานความคิดและพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....” เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต/ร่วมต่อต้านการทุจริต และเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม อันจะนำไปสู่การป้องกันการทุจริตและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๒. วัตถุประสงค์

๒๑ เพื่อปรับทัศนคติ (Mindset) สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต/ร่วมต่อต้านการทุจริต และปรับฐานความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม

๒.๒ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....

๒.๓ เพื่อเผยแพร่คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ สป.วท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

๔. กลุ่มเป้าหมาย

          ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาชิกชมรมเครือข่ายอาสาสมัคร วท. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต รวมจำนวน ๘๐ คน

๕. วิธีการดำเนินการ

๕.๑ การบรรยาย โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ในหัวข้อ “การปรับฐานความคิดและพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....”

๕.๒ การเผยแพร่คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ สป.วท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๖. วัน เวลา และสถานที่

          วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๓ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

๗. งบประมาณ

         เบิกจ่ายจากงบดำเนินงานค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ เกิดการปรับทัศนคติ (Mindset) สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต/ร่วมต่อต้านการทุจริต และปรับฐานความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม

๘.๒ เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....

๘.๓ เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ สป.วท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๙. การประเมินผล

มีการประเมินผลของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

๙.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

๙.๒ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต (เป้าหมายร้อยละ ๗๐)

- ดาวน์โหลดกำหนดการโครงการฯ

- ดาวน์โหลดรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และผลสำรวจการวัดทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต

โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร วท. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ภายใต้หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ มือสะอาด ร่วมใจต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

Print
Created on 17 April 2018 Hits: 1014

poster volunteer

โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร วท. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

ภายใต้หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ มือสะอาด ร่วมใจต้านทุจริต”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

และพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

******************************************

๑. หลักการและเหตุผล

             ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว และจะดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม สป.วท. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร วท. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ภายใต้หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ มือสะอาด ร่วมใจต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อบูรณาการความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. วัตถุประสงค์

             ๒.๑ เพื่อปรับทัศนคติ (Mindset) และสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและร่วมต่อต้านการทุจริต

             ๒.๒ เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร วท. ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

             ๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม “เครือข่ายอาสาสมัคร วท. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” และเกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

๓. ผู้รับผิดชอบ

             ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

๔. กลุ่มเป้าหมาย

             ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาชิกชมรมเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต สป.วท. รวมจำนวน ๑๐๐ คน

๕. วิธีการดำเนินการ

             ๕.๑ การบรรยาย โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ในหัวข้อ “พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต/ช่องทางการร้องเรียน และคุ้มครองพยาน”

             ๕.๒ ศึกษาดูงาน/ฟังบรรยายเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเสริมสร้างทัศคติความซื่อสัตย์สุจริตและกรณีศึกษา โดย วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

             ๕.๓ หลังการอบรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สมัครเข้าร่วมชมรม “เครือข่ายอาสาสมัคร วท. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” และดำเนินกิจกรรมตามใบงานที่มอบหมาย

๖. วัน เวลา และสถานที่

             วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. และพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

             ๗.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดการปรับทัศนคติ (Mindset) และสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและร่วมต่อต้านการทุจริต

            ๗.๒ เกิดการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร วท. ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

            ๗.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม “เครือข่ายอาสาสมัคร วท. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” และเกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

๘. การประเมินผล

          มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

          “ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

- ดาวน์โหลดกำหนดการ

- ดาวน์โหลด รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร วท. >>> Click https://goo.gl/dDN7gn

 

 

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เกษียณอายุกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สป.วท./สร.วท. และกิจกรรมบำเพ็ญกุศล

Print
Created on 26 March 2018 Hits: 800

postersongkarn

 

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เกษียณอายุกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สป.วท./สร.วท.

เนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น.

ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

************

๑. หลักการและเหตุผล

               ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมคำสอนศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว และจะดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน สป.วท. โดยจะดำเนินโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เกษียณอายุกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สป.วท./สร.วท. เนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงาน/การดำเนินชีวิต และระลึกถึงคุณงามความดี ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ทำคุณประโยชน์ต่อองค์กร ดังนั้น ศปท.วท. จึงเห็นควรจัดโครงการสัมมนาฯ ขึ้นในครั้งนี้  

๒. วัตถุประสงค์

              ๒.๑ เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เกษียณอายุกับข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตประจำวันได้                                                

              ๒.๒ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิตา และมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ทำคุณประโยชน์ต่อองค์กร

               ๒.๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน

๓. กลุ่มเป้าหมาย  
              ผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของ สป.วท./สร.วท. จำนวน ๘๐ คน

๔. วิธีการดำเนินการ

              ๔.๑ การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เกษียณอายุกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สป.วท./สร.วท.

              ๔.๒ การแสดงมุทิตาจิต เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิตา และมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณ อายุราชการที่ทำคุณประโยชน์ต่อองค์กร

๕. วัน เวลา และสถานที่

               วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

               ๖.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เกษียณอายุกับข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตประจำวันได้    

               ๖.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ระลึกถึงคุณงามความดี แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิตา และมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

                ๖.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน

๗. การประเมินผล

                มีการประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

                “ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการฯ” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

- ดาวน์โหลดกำหนดการโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฯ และกิจกรรมบำเพ็ญกุศล

- ดาวน์โหลดรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข หัวข้อ “วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์” เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๑

Print
Created on 13 March 2018 Hits: 515

covermakabucha

 

โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข หัวข้อ “วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์”

เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ และ ห้องจริยธรรม ชั้น ๘ อาคารพระจอมเกล้า

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

************

๑. หลักการและเหตุผล

                   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมคำสอนศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว และจะดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน สป.วท. โดยจะดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข หัวข้อ “วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์” เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนา และน้อมนำหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน ดังนั้น ศปท.วท. จึงเห็นควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปฏิบัติธรรมนำสุขฯ ขึ้นในครั้งนี้  

๒. วัตถุประสงค์

          ๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในวันมาฆบูชา และมีศาสนาเป็นเครื่องหล่อหลอม ยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด วท.

          ๒.๒ เพื่อให้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานชีวิตประจำวัน และเป็นการสร้างกุศลให้ตนเอง

          ๒.๓ เพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา และขัดเกลาจิตใจให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

๓. กลุ่มเป้าหมาย  
          ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด วท. จำนวน ๘๐ คน

๔. กิจกรรมการฝึกอบรม  
          ๔.๑ การฟังธรรมบรรยาย เรื่อง มาฆบูชา “วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์”

          ๔.๒ การแนะนำวิธีการปฏิบัติธรรมและตอบปัญหาธรรม

          ๔.๓ การอาราธนาศีล และถวายภัตตาหารเพล

          ๔.๔ การปฏิบัติธรรม และเจริญภาวนา

๕. วัน เวลา และสถานที่

           วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ และ ห้องจริยธรรม ชั้น ๘ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                   ๖.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในวันมาฆบูชา และมีศาสนา   เป็นเครื่องหล่อหลอม ยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีภูมิคุ้มกันที่ดี

                   ๖.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานชีวิตประจำวัน และเป็นการสร้างกุศลให้ตนเอง

                   ๖.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา และขัดเกลาจิตใจให้เป็นบุคคล   ที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

๗. การประเมินผล

           มีการประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

                     “ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการฯ” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

- ดาวน์โหลด กำหนดการ

- ดาวน์โหลด รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข หัวข้อ "วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์"

โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

Print
Created on 22 January 2018 Hits: 598

ITA2 crop

 

โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(Integrity and Transparency Assessment – ITA)

จัดโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

******************************************

๑. หลักการและเหตุผล

                  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว และเพื่อให้เกิดการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก และรัฐบาลได้มีนโยบายให้นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  มาใช้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกกับทุกหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ๕ ดัชนี คือ ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยหากหน่วยงานมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง ก็จะสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีในการดำเนินงานด้านต่างๆ

                   ดังนั้น ศปท.วท จึงเห็นควรจัด โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Integrity and Transparency Assessment – ITA) เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น โดยการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อให้หน่วยงาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนหรือผู้รับบริการ และเป็นหน่วยงานภาครัฐต้นแบบในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และส่งผลต่อค่าดัชนีตัวชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

                   ๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

                   ๒. เพื่อประเมินและวิเคราะห์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                   ๓. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อเพิ่มระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานในภาพรวมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓. ผู้รับผิดชอบ

                   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

๔. ระยะเวลาในการดำเนินการ

                   วันพุธที่ ๒๔  มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

๕. วิธีการดำเนินการ                                            

                    ๕.๑ การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” (Integrity and Transparency Assessment – ITA) 

                    ๕.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยแบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปการบรรยาย และตอบข้อซักถาม ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริต ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

๖. กลุ่มเป้าหมาย รวมจำนวน ๑๐๐ คน

                   ๖.๑ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

                   ๖.๒ คณะทำงานการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วท.)

                   ๖.๓ สมาชิกชมรมเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต สป.วท.

                   ๖.๔ เจ้าหน้าที่/ผู้ที่เกี่ยวข้องในการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity & Transparency Assessment และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ

๗. งบประมาณ  

                    เบิกจ่ายจากงบดำเนินงานค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงินจำนวน ๓๐,๖๐๐ บาท (สามหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                    ๘.๑ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

                    ๘.๒ เกิดการประเมินและวิเคราะห์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                    ๘.๓ ได้ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อเพิ่มระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานในภาพรวมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๙. การประเมินผล

                    ๙.๑ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

                    ๙.๒ ประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้ก่อนอบรม (Pre-test) และหลังอบรม (Post-test) ที่มีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ ๗๕)

กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง

Print
Created on 27 November 2017 Hits: 669

csr

 

โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม

 หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง”

ณ โรงเรียนสวนป่าองค์พระ และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                         ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ แผ่นดินของฉัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

 ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

************

 ๑. หลักการและเหตุผล

      ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม สป.วท. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต และตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม โดยกำหนดให้ ศปท. ดำเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม การนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชน  รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง” ณ โรงเรียนสวนป่าองค์พระ และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ แผ่นดินของฉัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

          ๒.๑ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือสังคม และสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม

          ๒.๒ เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน

          ๒.๓ เพื่อบูรณการหน่วยงานในสังกัด วท. และโรงเรียนร่วมต่อต้านการทุจริต

๓. กลุ่มเป้าหมาย

          ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างเหมาบริการ/สมาชิกชมรมเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริตของ สป.วท./ผู้มีจิตอาสา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด วท.  จำนวน ๖๐ คน  และข้าราชการครู/เจ้าหน้าที่/นักเรียนโรงเรียนสวนป่าองค์พระ จำนวน ๑๐๐ คน   

 ๔. รูปแบบการจัดทำโครงการ

           ๔.๑ การพัฒนาบุคลากร โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน วท. และโรงเรียน เพื่อมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ขาดโอกาสทางสังคมและร่วมต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนสวนป่าองค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

           ๔.๒ การฟังบรรยายหัวข้อ “การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ แผ่นดินของฉัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

๕. วัน เวลา และสถานที่

           ระหว่างวันที่  ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี                                        

๖. งบประมาณ  

           เบิกค่าใช้จ่ายจากงบดำเนินงานค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  จำนวน ๑๙๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ๗.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือสังคม และสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม

          ๗.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน

          ๗.๓ เกิดการบูรณการหน่วยงานในสังกัด วท. และโรงเรียนร่วมต่อต้านการทุจริต

๘. การประเมินผล

          มีการประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

         “ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒”

Print
Created on 10 November 2017 Hits: 654

โครงการ2 2

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง  “การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒”

จัดโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องพัชราภา (ชั้น ๑๑ อาคาร ๒) โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 

.............................

๑. หลักการและเหตุผล

                 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ ได้กำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล ตลอดจนเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สป.วท./สร.วท. และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำแผนดังกล่าว ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

                   ๒.๑ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้/รับฟังความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ

                  ๒.๒ เพื่อนำแผนปฏิบัติการฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

๓. ผู้รับผิดชอบ

                  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

๔. ระยะเวลาในการดำเนินการ

                   วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องพัชราภา (ชั้น ๑๑ อาคาร ๒) โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

๕. วิธีการดำเนินการ                                                

                   ๕.๑ การสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

                   ๕.๒ การเสนอความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน/นโยบายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ     

                   ๕.๓ การมีส่วนร่วมในการพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการแลกเปลี่ยน/เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ

๖. กลุ่มเป้าหมาย

                   คณะกรรมการจริยธรรมประจำ สป.วท./คณะทำงานการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วท.)/ สมาชิกชมรมเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต สป.วท. และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๗๐ คน

๗. งบประมาณ  

                    เบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นเงินจำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                   ๘.๑ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/รับฟังความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ

                   ๘.๒ นำแผนปฏิบัติการฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

๙. การประเมินผล

                  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

                 “ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

- ดาวน์โหลดกำหนดการ

h