ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 27 November 2017 Hits: 878

csr

 

โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม

 หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง”

ณ โรงเรียนสวนป่าองค์พระ และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                         ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ แผ่นดินของฉัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

 ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

************

 ๑. หลักการและเหตุผล

      ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม สป.วท. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต และตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม โดยกำหนดให้ ศปท. ดำเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม การนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชน  รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง” ณ โรงเรียนสวนป่าองค์พระ และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ แผ่นดินของฉัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

          ๒.๑ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือสังคม และสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม

          ๒.๒ เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน

          ๒.๓ เพื่อบูรณการหน่วยงานในสังกัด วท. และโรงเรียนร่วมต่อต้านการทุจริต

๓. กลุ่มเป้าหมาย

          ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างเหมาบริการ/สมาชิกชมรมเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริตของ สป.วท./ผู้มีจิตอาสา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด วท.  จำนวน ๖๐ คน  และข้าราชการครู/เจ้าหน้าที่/นักเรียนโรงเรียนสวนป่าองค์พระ จำนวน ๑๐๐ คน   

 ๔. รูปแบบการจัดทำโครงการ

           ๔.๑ การพัฒนาบุคลากร โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน วท. และโรงเรียน เพื่อมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ขาดโอกาสทางสังคมและร่วมต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนสวนป่าองค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

           ๔.๒ การฟังบรรยายหัวข้อ “การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ แผ่นดินของฉัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

๕. วัน เวลา และสถานที่

           ระหว่างวันที่  ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี                                        

๖. งบประมาณ  

           เบิกค่าใช้จ่ายจากงบดำเนินงานค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  จำนวน ๑๙๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ๗.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือสังคม และสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม

          ๗.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน

          ๗.๓ เกิดการบูรณการหน่วยงานในสังกัด วท. และโรงเรียนร่วมต่อต้านการทุจริต

๘. การประเมินผล

          มีการประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

         “ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

h