ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 22 January 2018 Hits: 1090

ITA2 crop

 

โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(Integrity and Transparency Assessment – ITA)

จัดโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

******************************************

๑. หลักการและเหตุผล

                  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว และเพื่อให้เกิดการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก และรัฐบาลได้มีนโยบายให้นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  มาใช้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกกับทุกหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ๕ ดัชนี คือ ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยหากหน่วยงานมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง ก็จะสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีในการดำเนินงานด้านต่างๆ

                   ดังนั้น ศปท.วท จึงเห็นควรจัด โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Integrity and Transparency Assessment – ITA) เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น โดยการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อให้หน่วยงาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนหรือผู้รับบริการ และเป็นหน่วยงานภาครัฐต้นแบบในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และส่งผลต่อค่าดัชนีตัวชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

                   ๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

                   ๒. เพื่อประเมินและวิเคราะห์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                   ๓. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อเพิ่มระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานในภาพรวมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓. ผู้รับผิดชอบ

                   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

๔. ระยะเวลาในการดำเนินการ

                   วันพุธที่ ๒๔  มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

๕. วิธีการดำเนินการ                                            

                    ๕.๑ การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” (Integrity and Transparency Assessment – ITA) 

                    ๕.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยแบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปการบรรยาย และตอบข้อซักถาม ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริต ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

๖. กลุ่มเป้าหมาย รวมจำนวน ๑๐๐ คน

                   ๖.๑ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

                   ๖.๒ คณะทำงานการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วท.)

                   ๖.๓ สมาชิกชมรมเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต สป.วท.

                   ๖.๔ เจ้าหน้าที่/ผู้ที่เกี่ยวข้องในการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity & Transparency Assessment และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ

๗. งบประมาณ  

                    เบิกจ่ายจากงบดำเนินงานค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงินจำนวน ๓๐,๖๐๐ บาท (สามหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                    ๘.๑ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

                    ๘.๒ เกิดการประเมินและวิเคราะห์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                    ๘.๓ ได้ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อเพิ่มระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานในภาพรวมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๙. การประเมินผล

                    ๙.๑ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

                    ๙.๒ ประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้ก่อนอบรม (Pre-test) และหลังอบรม (Post-test) ที่มีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ ๗๕)

h