Print
Created on 13 March 2018 Hits: 698

covermakabucha

 

โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข หัวข้อ “วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์”

เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ และ ห้องจริยธรรม ชั้น ๘ อาคารพระจอมเกล้า

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

************

๑. หลักการและเหตุผล

                   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมคำสอนศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว และจะดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน สป.วท. โดยจะดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข หัวข้อ “วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์” เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนา และน้อมนำหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน ดังนั้น ศปท.วท. จึงเห็นควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปฏิบัติธรรมนำสุขฯ ขึ้นในครั้งนี้  

๒. วัตถุประสงค์

          ๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในวันมาฆบูชา และมีศาสนาเป็นเครื่องหล่อหลอม ยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด วท.

          ๒.๒ เพื่อให้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานชีวิตประจำวัน และเป็นการสร้างกุศลให้ตนเอง

          ๒.๓ เพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา และขัดเกลาจิตใจให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

๓. กลุ่มเป้าหมาย  
          ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด วท. จำนวน ๘๐ คน

๔. กิจกรรมการฝึกอบรม  
          ๔.๑ การฟังธรรมบรรยาย เรื่อง มาฆบูชา “วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์”

          ๔.๒ การแนะนำวิธีการปฏิบัติธรรมและตอบปัญหาธรรม

          ๔.๓ การอาราธนาศีล และถวายภัตตาหารเพล

          ๔.๔ การปฏิบัติธรรม และเจริญภาวนา

๕. วัน เวลา และสถานที่

           วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ และ ห้องจริยธรรม ชั้น ๘ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                   ๖.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในวันมาฆบูชา และมีศาสนา   เป็นเครื่องหล่อหลอม ยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีภูมิคุ้มกันที่ดี

                   ๖.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานชีวิตประจำวัน และเป็นการสร้างกุศลให้ตนเอง

                   ๖.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา และขัดเกลาจิตใจให้เป็นบุคคล   ที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

๗. การประเมินผล

           มีการประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

                     “ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการฯ” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

- ดาวน์โหลด กำหนดการ

- ดาวน์โหลด รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข หัวข้อ "วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์"