ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เกษียณอายุกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สป.วท./สร.วท. และกิจกรรมบำเพ็ญกุศล

Print
Created on 26 March 2018 Hits: 840

postersongkarn

 

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เกษียณอายุกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สป.วท./สร.วท.

เนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น.

ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

************

๑. หลักการและเหตุผล

               ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมคำสอนศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว และจะดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน สป.วท. โดยจะดำเนินโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เกษียณอายุกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สป.วท./สร.วท. เนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงาน/การดำเนินชีวิต และระลึกถึงคุณงามความดี ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ทำคุณประโยชน์ต่อองค์กร ดังนั้น ศปท.วท. จึงเห็นควรจัดโครงการสัมมนาฯ ขึ้นในครั้งนี้  

๒. วัตถุประสงค์

              ๒.๑ เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เกษียณอายุกับข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตประจำวันได้                                                

              ๒.๒ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิตา และมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ทำคุณประโยชน์ต่อองค์กร

               ๒.๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน

๓. กลุ่มเป้าหมาย  
              ผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของ สป.วท./สร.วท. จำนวน ๘๐ คน

๔. วิธีการดำเนินการ

              ๔.๑ การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เกษียณอายุกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สป.วท./สร.วท.

              ๔.๒ การแสดงมุทิตาจิต เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิตา และมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณ อายุราชการที่ทำคุณประโยชน์ต่อองค์กร

๕. วัน เวลา และสถานที่

               วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

               ๖.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เกษียณอายุกับข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตประจำวันได้    

               ๖.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ระลึกถึงคุณงามความดี แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิตา และมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

                ๖.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน

๗. การประเมินผล

                มีการประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

                “ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการฯ” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

- ดาวน์โหลดกำหนดการโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฯ และกิจกรรมบำเพ็ญกุศล

- ดาวน์โหลดรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

h