ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 17 April 2018 Hits: 1160

poster volunteer

โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร วท. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

ภายใต้หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ มือสะอาด ร่วมใจต้านทุจริต”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

และพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

******************************************

๑. หลักการและเหตุผล

             ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว และจะดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม สป.วท. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร วท. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ภายใต้หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ มือสะอาด ร่วมใจต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อบูรณาการความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. วัตถุประสงค์

             ๒.๑ เพื่อปรับทัศนคติ (Mindset) และสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและร่วมต่อต้านการทุจริต

             ๒.๒ เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร วท. ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

             ๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม “เครือข่ายอาสาสมัคร วท. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” และเกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

๓. ผู้รับผิดชอบ

             ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

๔. กลุ่มเป้าหมาย

             ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาชิกชมรมเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต สป.วท. รวมจำนวน ๑๐๐ คน

๕. วิธีการดำเนินการ

             ๕.๑ การบรรยาย โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ในหัวข้อ “พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต/ช่องทางการร้องเรียน และคุ้มครองพยาน”

             ๕.๒ ศึกษาดูงาน/ฟังบรรยายเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเสริมสร้างทัศคติความซื่อสัตย์สุจริตและกรณีศึกษา โดย วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

             ๕.๓ หลังการอบรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สมัครเข้าร่วมชมรม “เครือข่ายอาสาสมัคร วท. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” และดำเนินกิจกรรมตามใบงานที่มอบหมาย

๖. วัน เวลา และสถานที่

             วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. และพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

             ๗.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดการปรับทัศนคติ (Mindset) และสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและร่วมต่อต้านการทุจริต

            ๗.๒ เกิดการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร วท. ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

            ๗.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม “เครือข่ายอาสาสมัคร วท. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” และเกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

๘. การประเมินผล

          มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

          “ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

- ดาวน์โหลดกำหนดการ

- ดาวน์โหลด รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร วท. >>> Click https://goo.gl/dDN7gn

 

 

h