Print
Created on 24 May 2018 Hits: 8790

Conflict most2

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

หัวข้อ “การปรับฐานความคิดและพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน

ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....”

จัดโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๓ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

******************************************

๑. หลักการและเหตุผล

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว และจะดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม วท. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตหัวข้อ “การปรับฐานความคิดและพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....” เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต/ร่วมต่อต้านการทุจริต และเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม อันจะนำไปสู่การป้องกันการทุจริตและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๒. วัตถุประสงค์

๒๑ เพื่อปรับทัศนคติ (Mindset) สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต/ร่วมต่อต้านการทุจริต และปรับฐานความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม

๒.๒ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....

๒.๓ เพื่อเผยแพร่คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ สป.วท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.)

๔. กลุ่มเป้าหมาย

          ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาชิกชมรมเครือข่ายอาสาสมัคร วท. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต รวมจำนวน ๘๐ คน

๕. วิธีการดำเนินการ

๕.๑ การบรรยาย โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ในหัวข้อ “การปรับฐานความคิดและพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....”

๕.๒ การเผยแพร่คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ สป.วท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๖. วัน เวลา และสถานที่

          วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๓ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

๗. งบประมาณ

         เบิกจ่ายจากงบดำเนินงานค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ เกิดการปรับทัศนคติ (Mindset) สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต/ร่วมต่อต้านการทุจริต และปรับฐานความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม

๘.๒ เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....

๘.๓ เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ สป.วท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๙. การประเมินผล

มีการประเมินผลของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

๙.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

๙.๒ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต (เป้าหมายร้อยละ ๗๐)

- ดาวน์โหลดกำหนดการโครงการฯ

- ดาวน์โหลดรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และผลสำรวจการวัดทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต