Print
Created on 29 May 2018 Hits: 1865

head open the door1

โครงการเสวนา “เปิดประตู...จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องแกรนบอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

****************

๑.หลักการและเหตุผล

             ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีธรรมมาภิบาล เกิดความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมคำสอนศาสนา /หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน วท. โดยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม และเสริมสร้างจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประกอบอาชีพต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและสังคม ต้องใช้ความรู้ความสามารถและปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องเหมาะสม มีความสำนึกในหน้าที่และมีความรับผิดขอบในงานของตน อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ      

             และเพื่อเปิดโอกาสในการสื่อสารให้เกิดความรู้ความเข้าใจคุณธรรมและจริยธรรมในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สามารถเข้าถึงได้ทุกระดับและนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน ดังนั้น ศปท.วท. จึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) โดยกำหนดจัดโครงการเสวนา “เปิดประตู...จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แก่นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

๒.วัตถุประสงค์

              ๒.๑ เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

         ๒.๒ เพื่อกระตุ้นให้สังคมเกิดการตื่นตัว และตระหนักในความสำคัญของงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และชีวจริยธรรม

              ๒.๓ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกลุ่มเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ สื่อมวลชนและหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

๓.กลุ่มเป้าหมาย

            ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สป.วท. และ สร.วท. /หน่วยงานในสังกัด วท. / คณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณะกรรมการจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕๐ คน

๔.การดำเนินงาน

        ๔.๑ บรรยายปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การเชื่อมโยงจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในบริบทโลกสู่บริบทไทย” โดย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ สมาชิกของคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม

            ๔.๒ จัดเสวนา “เปิดประตู...จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/แสดงความคิดเห็น/ตอบข้อซักถาม                

๕.วัน เวลา และสถานที่

        วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

๖.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

             ๖.๑ เกิดจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แก่นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

             ๖.๒ เกิดเวทีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และชีวจริยธรรม

          ๖.๓ เกิดการเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่มเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ สื่อมวลชนและหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

๗.การประเมินผล

              ประเมินผลจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเป็นความรู้ความเข้าใจจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๘๐

๘.ผู้รับผิดชอบ                   

               ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.)

 

- ดาวน์โหลดรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสวนา "เปฺิดประตู...จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

 

- ดาวน์โหลดกำหนดการโครงการเสวนา “เปิดประตู...จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ดาวน์โหลด Press Release ฉบับภาษาไทย

- ดาวน์โหลด Press Release ฉบับภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย/เสวนา

- ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ สมาชิกของคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การเชื่อมโยงจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในบริบทโลกสู่บริบทไทย”

- ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจริยธรรม/ชีวจริยธรรมระดับนานาชาติของยูเนสโก”

- ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ภาคปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อ “การพัฒนาจริยธรรมในระบบการวิจัยของประเทศไทย”

- ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  สวทช. หัวข้อ “ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจีโนมและการตระหนักถึงประเด็นจริยธรรม”

- ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ศลช. หัวข้อ “ประเด็นจริยธรรม กฎหมายและสังคม กลุ่มปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์และข้อมูลขนาดใหญ่”

 

ติดตามข้อมูลข่าสาร ภาพโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้ที่ Facebook : ศปท.วท.