การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

Print
Created on 31 October 2019 Hits: 363

 infoplan2564

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

และแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จัดโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องแมจิก ๒ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพ

 

************************

๑. หลักการและเหตุผล

              ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้ดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)/แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม /แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยดำเนินงานตามแผนงานและขับเคลื่อนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)

              ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้ วท. เปลี่ยนเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ดังนั้น ศปท. จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม อว. (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด อว. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล ตลอดจนเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สป.อว., สร.อว. และหน่วยงานในสังกัด อว. ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำแผนฯ ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

              ๒.๑ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ

              ๒.๒ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ที่เกิดจากความเห็นร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นำไปสู่การดำเนินงานอย่างเป็นเอกภาพ

๓. ผู้รับผิดชอบ

              ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

๔. ระยะเวลาในการดำเนินการ

               วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแมจิก ๒ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพ

๕. วิธีการดำเนินการ                                               

               ๕.๑ การรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในภาพรวมของ อว. (ด้าน ววน.)

               ๕.๒ การเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ

               ๕.๔ การเสนอพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม อว. (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

               ๕.๕ การเสนอพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

               ๕.๖ การมีส่วนร่วมในแลกเปลี่ยนเรียนรู้/เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ

๖. กลุ่มเป้าหมาย

               ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด อว./สมาชิกชมรมเครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ คน

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                ๗.๑ ได้แผนปฏิบัติการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ

                ๗.๒ หน่วยงานในสังกัด อว. สามารถนำแผนปฏิบัติการฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล

๘. การประเมินผล

                 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

                 “ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

 

- ดาวน์โหลด กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ