ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.

โครงการคาราวาน “เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ครั้งที่ ๑

Print
Created on 06 December 2019 Hits: 315

Volunteerrrmhesi

 

โครงการคาราวาน “เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ครั้งที่ ๑

วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๕.๐๐ น.

ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

****************************

๑. หลักการและเหตุผล

            ตามบันทึกที่ อว ๐๒๑๗/๔๘๘๕ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศปท. ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งชมรม“เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกัน/ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล

            ชมรม “เครือข่ายอาสาสมัคร อว.ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” จะเป็นกลไกที่จะสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ อว. ให้มีคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีความสุข มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้ มุ่งเน้นกระบวนการ “ระเบิดจากภายใน” สร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ จนเกิดเป็นค่านิยมร่วมกัน นำไปสู่การปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมจนพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบได้

            ในการนี้ ศปท. จึงจัดโครงการคาราวาน “เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ครั้งที่ ๑ ขึ้นเพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของ สป.อว. เข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรม “เครือข่ายอาสาสมัคร อว.ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” เกิดการรวมกลุ่ม นำไปสู่การดำเนินกิจกรรมด้านจิตอาสาร่วมกัน และเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของ ศปท. ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม อาทิเช่น ช่องทางการร้องเรียน กิจกรรมอาสาสมัคร อว. ป้องกันละเฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันจันทร์ เป็นต้น เพื่อพัฒนา อว. สู่การเป็นองค์กรความโปร่งใสและมีคุณธรรมด้านจิตอาสาต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

             ๒.๑ เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สป.อว. และ สร.อว. เล็งเห็นความสำคัญของการเป็น จิตอาสาป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่ทนต่อการทุจริต

             ๒.๒ เพื่อเชิญชวนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สป.อว. ด้าน ววน. และ สร.อว. เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาสาสมัคร

             ๒.๓ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม เช่น ช่องทางการร้องเรียน กิจกรรมอาสาสมัคร อว. และกิจกรรมปฏิบัติธรรมวันจันทร์ เป็นต้น

๓. ผู้รับผิดชอบ

             ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ศปท.อว.)

๔. กลุ่มเป้าหมาย

             ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างเหมาบริการ สป.อว. ภารกิจด้าน ววน. และ สร.อว.

๕. วิธีการดำเนินงาน

             การจัดคาราวานเดินประชาสัมพันธ์ ณ สป.อว. ทุกสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม (ภารกิจด้าน ววน.) โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

             ๕.๑ การประชาสัมพันธ์ โครงการคาราวาน “เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต”

             ๕.๒ กิจกรรมร่วมสนุกอาสาทำดี โดยการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เขียนกิจกรรมที่อยากทำความดีลงชื่อแล้วติดบนกระดานเพื่อร่วมสนุกรับรางวัล

             ๕.๓ “ความดีทำได้ไม่ต้องรอ” เมื่อสมัครเป็น เครือข่ายอาสาสมัคร อว. จะได้รับบัตรสะสมความดี สำหรับทำกิจกรรมสะสมความดี โดยการทำเครื่องหมายลงในบัตรสะสมความดี ๑ เครื่องหมาย เมื่อทำความดี ๑ ครั้ง ซึ่งการทำความดีนั้นจะเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับทราบผ่านสื่อโซเชียล เช่น facebook Line Instagram ฯลฯ และติด #อาสาอวทำดีได้ไม่ต้องรอ หรือไม่เผยแพร่ก็ได้ เมื่อทำความดีครบ ๑๐ ครั้ง นำมาแลกของที่ระลึกได้ที่ห้อง ศปท.

             ๕.๓ การประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

๖. วัน เวลา และสถานที่

             วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            ๗.๑ มีกิจกรรมด้านจิตอาสาที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และเริ่มต้นสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบด้านจิตอาสา

            ๗.๒ เกิดสุขภาวะภายในองค์กร องค์กรมีความรัก ความสามัคคีมากขึ้น

            ๗.๓ เกิดเครือข่ายอาสาสมัคร อว. ที่มีความเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนงานจิตอาสาด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และงานสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

 ๘. การประเมินผล

           มีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการฯ วัดจากเป้าหมายดังนี้

           ๘.๑ มีจำนวนสมาชิกของชมรมเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า ๒๐ คน

           ๘.๒ รายงานสรุปการจัดโครงการพร้อมข้อเสนอแนะกิจกรรมอาสาทำดีจำนวน ๑ เล่ม

 

h