ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 24 February 2020 Hits: 433

infogoodness

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การขับเคลื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สู่องค์กรคุณธรรมตามแนวทาง “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ”

ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

******************

๑. หลักการและเหตุผล

            สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ดังนั้น ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ และประชาชนที่มีจิตอาสา ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนภายใต้ โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

            และภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นแผนแม่บทระดับชาติ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมฉบับแรกของไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมปลูกฝังคุณธรรม สร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีให้แก่ประชาชน อันเป็นการขับเคลื่อนแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในและใช้คุณธรรมนำการพัฒนาที่จะสร้างคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งสร้างสังคมคุณธรรมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ตลอดจนเร่งขยายเครือข่ายองค์กรคุณธรรม และหน่วยงานคุณธรรมในทุกพื้นที่ ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม อว. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ที่มุ่งเน้นการปรับสภาพสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ

            ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.) ได้ตระหนักถึงพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรมจิตอาสาให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๔) โดยมียุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคม สป.อว. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องมีกลยุทธ์ และแผนงาน/กิจกรรม ด้านจิตอาสาขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดสังคมที่มีความโปร่งใสไม่ทนต่อการทุจริต รวมถึงสามารถผลักดันองค์กร ไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือ การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

              ศปท.อว. ได้ดำเนินได้จัดทำโครงการอาสาสมัคร อว.ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๘ คน เป็นการรวมกลุ่มที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองค์กรที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรม คนมีความสุข องค์กรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่างๆ ได้ โดยมุ่งเป้าที่การพัฒนาจิตอาสาขององค์กร ที่เปรียบเสมือนรากฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรมุ่งเน้นกระบวนการ “ระเบิดจากภายใน” สร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำจนเกิดเป็นค่านิยมร่วมกัน และสามารถปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมให้คนในองค์กรด้วยกระบวนการ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ระดมความคิดในการนำเสนอ “ความดี” ร่วมกันเพื่อให้เป็นค่านิยมร่วม และกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันที่เรียกว่า ปฏิญญาคุณธรรม เพื่อให้ปฏิบัติร่วมกันจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร และจะเป็นขั้นตอนที่จะนำ อว. เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบในอนาคต

            ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศปท.อว. ได้ขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัคร อว. อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ ศปท.อว. จึงได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่องค์กรคุณธรรมตามแนวทาง “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น เพื่อให้สมาชิกชมรมเครือข่าย อาสาสมัคร อว. ร่วมกันระดมความคิดเห็นจนเกิดเป็นปฏิญญาคุณธรรม และร่วมกันวางแผนกิจกรรม “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางขับเคลื่อนให้แผนงานด้านจิตอาสาของ สป.อว. ประสบความสำเร็จ

๒. วัตถุประสงค์

             ๒.๑ เพื่อจัดทำปฏิญญาคุณธรรม ที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นของสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัคร อว.ฯ

             ๒.๒ เพื่อให้เกิดแผนกิจกรรมของชมรมเครือข่ายอาสาสมัคร อว. ตามแนวทาง “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ”

             ๒.๓ เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมอาสาสมัคร อว. อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

๓. กลุ่มเป้าหมาย

        สมาชิกชมรมเครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

๔. รูปแบบการจัดทำโครงการ

        ๔.๑ การแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสัมพันธ์“การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน”

             ๔.๒ การฟังบรรยาย หัวข้อ การบรรยาย เรื่อง “องค์กรคุณธรรม”

             ๔.๓ การแบ่งกลุ่มอภิปรายและระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดคุณธรรมเป้าหมายร่วมกันของ อว. และวางแผนกิจกรรมของชมรมพร้อมทั้งนำเสนอแผนกิจกรรม

๕. วัน เวลา และสถานที่

             ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         ๖.๑ ปฏิญญาคุณธรรมที่เกิดจากการระดมความคิดร่วมกันของสมาชิกชมรม

         ๖.๒ เกิดแผนกิจกรรมของชมรมตามแนวทาง “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ”

              ๖.๓ เกิดสุขภาวะภายในองค์กร องค์กรมีความรัก ความสามัคคีมากขึ้น

         ๖.๔ เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ที่มีความเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนงานจิตอาสา ด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และงานสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

๗. การประเมินผล

               ๗.๑ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)        

               ๗.๒ ประเมินผลร้อยละของสมาชิกชมรมอาสาสมัคร อว. ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต

 

- ดาวน์โหลด กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อน สป.อว. สู่องค์กรคุณธรรมฯ

 

หมายเหตุ : ส่งแบบตอบรับให้ ศปท.อว. ได้ที่ผู้ประสานงาน : พรชนก เหรียญประยูร

โทร. ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๔๐๗๐ อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

h