ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 03 March 2020 Hits: 460

infoita11

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น ๕ ห้อง ๕๑๙ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

...................... 

๑. หลักการและเหตุผล

              สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้กำหนดกรอบการดำเนินการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ และให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ทุกหน่วยงาน และหน่วยงานที่อยู่ใต้กำกับ ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

                    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.) ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัด อว. จึงเห็นควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการขึ้น เพื่อสื่อสาร และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด อว. สามารถนำไปวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงค์

                    ๒.๑ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด อว. เรื่องการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการตามกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงาน ป.ป.ท.

                    ๒.๒ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด อว. ฝึกปฏิบัติ (workshop) เพื่อจัดทำความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

๓. ผู้รับผิดชอบ

             ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

๔. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

             วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น ๓ ห้อง ๓๒๐ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์

๕. กลุ่มเป้าหมาย

             ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด อว., สป.อว. และ สร.อว. จำนวน ๑๐๐ คน

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                    ๖.๑ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด อว. ได้รับทราบและมีความเข้าใจเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการวิเคราะห์และประเมินผลของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                    ๖.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด อว. สามารถดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง

๗. การประเมินผล

             มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้ “ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีต่อการจัดโครงการฯ ในภาพรวม” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

 

- ดาวน์โหลด กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตฯ

- ดาวน์โหลด รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

- NEW! ดาวน์โหลด รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

 

การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : การจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

 

h