ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 09 April 2020 Hits: 219

coverkana63

 

การประชุมคณะทำงานการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

             คณะผู้บริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และคณะทำงานการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.) ได้เข้าร่วมประชุมและหารือในวาระประชุม โดยมีประเด็นต่างๆ ดังนี้

             ๑. เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่

             ๑.๑) คำสั่งคณะทำงานการดำเนินงานของ ศปท.อว. ตามคำสั่ง สป.อว. ที่ ๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

             ๑.๒) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

             ๑.๓) กรอบและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ (ITA) ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

             ๑.๔) การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของ สป.อว.

             ๒. เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่

             ๒.๑ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สป.อว. (Conflict of Interest)

             ๒.๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ สป.อว.

             ๒.๓ การจัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ดาวน์โหลด ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานการดำเนินงานของ ศปท.อว. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

- ดาวน์โหลด รายงานการประชุมคณะทำงานการดำเนินงานของ ศปท.อว. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

h