ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 01 March 2021 Hits: 740

coverCOI2564

 

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

หัวข้อ “รู้ไว้ภัยใกล้ตัวกับผลประโยชน์ทับซ้อน”

จัดโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องแซฟไฟร์ ๑ - ๒ ชั้น ๒ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

   ******************

๑. หลักการและเหตุผล

               ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest: COI) ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม ฉะนั้นผลประโยชน์ทับซ้อนจึงเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐไทยในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น รวมถึงยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย         

             ปัจจุบันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเป็นอีกประเด็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นในภาครัฐไทย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการหรือละเว้นการกระทำการอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น การกระทำเหล่านี้ล้วนเป็นผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ หน่วยงานภาครัฐจึงต้องให้ความสำคัญและตระหนักในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและไม่กระทำการทุจริตในหน้าที่อันเสื่อมเสียต่อระบบราชการไทย

             ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.) ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีแนวทางการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกภายในบุคคลปรับฐานความคิดให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างค่านิยมร่วมต้านการทุจริต ดังนั้น ศปท.อว. จึงได้จะจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “รู้ไว้ภัยใกล้ตัวกับผลประโยชน์ทับซ้อน” ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ๑ - ๒ ชั้น ๒ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด อว. สามารถนำความรู้ไปเป็นแนวทางปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมถึงมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบ

๒. วัตถุประสงค์

             ๒.๑ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และการกระทำความผิดการทุจริตในหน้าที่

             ๒.๒ เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตในหน้าที่

             ๒.๓ เพื่อเผยแพร่คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ของ สป.อว.

๓. กลุ่มเป้าหมาย

             ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สป.อว., สร.อว. และหน่วยงานในสังกัด อว. จำนวน ๖๐ คน

๔. รูปแบบการจัดทำโครงการ

             การบรรยาย เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อนและความผิดของการทุจริตในหน้าที่” และการตอบข้อซักถาม โดย วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง

๕. วัน เวลา และสถานที่

            วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ๑ - ๒ ชั้น ๒ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร 

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

             ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.)

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            ๗.๑ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต ร่วมต่อต้านการทุจริตและสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมีค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตไม่กระทำความผิดการทุจริตในหน้าที่

            ๗.๒ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจบทบาทของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงมีพฤติกรรมและการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม

๘. การประเมินผล

            ๘.๑ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)         

            ๘.๒ บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต (เป้าหมายร้อยละ ๙๐)

 

- ดาวน์โหลด กำหนดการโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "รู้ไว้ภัยใกล้ตัวกับผลประโยชน์ทับซ้อน"

- NEW!! ดาวน์โหลด รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต หัวข้อ รู้ไว้ภัยใกล้ตัวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

 

ข่าวสารโครงการ/กิจกรรม

            เมื่อวันศุกร์ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.) ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “รู้ไว้ภัยใกล้ตัวกับผลประโยชน์ทับซ้อน” ณ ห้องแซฟไฟร์ ๑ - ๒ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมี นายภาสกร เหมกรณ์ รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาด้านพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีการบรรยาย เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อนและความผิดของการทุจริตในหน้าที่” นำโดยวิทยากร นายจำกัด ชุมพลวงศ์ รองอธิบดีศาลปกครอง และนายสินิทธ์ สินิทธานนท์ รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ประจำศาลปกครองสูงสุด ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สป.อว. อีกด้วย เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และในภาพรวมของกระทรวง อว. รวมทั้งเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ปลูกจิตสำนึกปรับฐานความคิดให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถนำความรู้ไปเป็นแนวทางปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของ สป.อว. และหน่วยงานในสังกัด อว. รวมจำนวน ๖๓ คน

COI pic2564

 

 

 

 

หมายเหตุ: ศปท.อว. ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด

ติดต่อ/สอบถามข้อมูล: น.ส.พรชนก / น.ส.เพ็ญนภา

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๖๑

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

h