ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 11 June 2020 Hits: 206

covercoi2563ops

 

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

หัวข้อ กฎหมายควรรู้กับผลประโยชน์ทับซ้อน

จัดโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.)

วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารพระจอมเกล้า

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

****************************

๑. หลักการและเหตุผล

                     ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of Interests: COI) เป็นสิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารภาครัฐ ทำให้เกิดการประพฤติมิชอบอย่างรุนแรงขึ้น อาจเรียกได้ว่า การทุจริตคอร์รัปชัน ที่ส่งผลให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศ การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (Paradigm Shift) หรือความสามารถในการการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนในสังคม และต้องมีความตระหนักได้ว่าการกระทำใดเป็นการล่วงล้ำสาธารณประโยชน์ การกระทำใดเป็นการกระทำที่อาจเกิดการทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นอันดับแรกก่อนที่จะคำนึง ถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องการทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติรูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริตโดยการทำลายระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตเชิงนโยบาย

                     ปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาขึ้น และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายและเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” โดยคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริตได้ร่วมกันสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร โดยหลักสูตรที่ ๔ หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ชุดวิชาที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นชุดวิชาที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนระบบการคิดของคนในสังคมแยกแยะให้ได้ว่า "เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม" ซึ่งปัจจุบันมีกฎหมาย และประกาศหลายส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม อาทิ

                      - ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ. ๒๕๖๑

                      - ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดจำนวนหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดฯ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด ถือหุ้นได้ตามมาตรา ๑๒๖ พ.ศ. ๒๕๖๓

                      - ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๒๗ พ.ศ. ๒๕๖๓

                      - ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งซึ่งต้องห้ามมิให้ดำเนินการตามมาตรา ๑๒๗ พ.ศ. ๒๕๖๓

                      - ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

                      - และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

                     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.) จึงจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “กฎหมายควรรู้กับผลประโยชน์ทับซ้อน” เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

๒. วัตถุประสงค์

                      ๒.๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

                      ๒.๒ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. ผู้รับผิดชอบ

                     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.)

๔. กลุ่มเป้าหมาย

                    ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวนรวม ๘๐ คน แบ่งเป็น

                    ๔.๑ เจ้าหน้าที่จากสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม สป.อว. และ สร.อว. (ด้าน ววน.) จำนวน ๔๕ คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

                    ๔.๒ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัด อว. จำนวน ๓๕ คน เข้าร่วมโครงการด้วยระบบ VDO Conference ผ่านโปรแกรม Zoom

๕. วิธีการดำเนินการ

                    การบรรยาย โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ในเนื้อหา ดังนี้

                    ๕.๑ ความหมาย รูปแบบ ของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

                    ๕.๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

                    ๕.๓ กรณีตัวอย่างเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

                    การบรรยาย โดยวิทยากรจาก สป.อว. ในเนื้อหา ดังนี้

                    ๕.๔ การเผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สป.อว. และการวางระบบ/การจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๖. วัน เวลา และสถานที่

                    วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                     ๗.๑ บุคลากรมีทัศนคติ (Mindset) ที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต มีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต/ร่วมต่อต้านการทุจริต และปรับฐานความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม

                    ๗.๒ บุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

                    ๗.๓ บุคลากรมีความเข้าใจบทบาทของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างถูกต้อง

๘. การประเมินผล

                   มีการประเมินผลของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

                   ๘.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม” (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

                   ๘.๒ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต (เป้าหมายร้อยละ ๘๕)

 

- ดาวน์โหลด กำหนดการโครงการฯ หัวข้อ “กฎหมายควรรู้กับผลประโยชน์ทับซ้อน”

 

หมายเหตุ : แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้ ศปท.อว. ทราบ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๖๑ หรือทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ประสานงาน : เพ็ญนภา/พรชนก โทร. ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๔๐๗๘ / ๔๐๗๐

และ สำหรับหน่วยงานในสังกัด อว. ศปท.อว. จะแจ้ง URL เพื่อเข้าใช้งานระบบ VDO Conference

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทางอีเมลให้ทราบอีกครั้ง

- ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ -

More Articles...

  1. โครงการจิตอาสา "ปันรักให้น้อง สู้โควิด-๑๙"
  2. โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  3. การประชุมคณะทำงานการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
  4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่องค์กรคุณธรรมตามแนวทาง “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ”
h