ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 17 December 2019 Hits: 229

infocsrr2563

 

โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม

หัวข้อ “MHESI สานฝันปันน้ำใจ ปลูกฝังเด็กไทยไม่โกง”

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

ณ โรงเรียนวัดเขาน้อย ตำบลวังด้ง และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ณ ศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

*****************

๑. หลักการและเหตุผล

          สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสำหรับใช้ในทุกระดับการศึกษา โดยมีรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา มุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระทำทุจริตในลักษณะต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต ความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต ให้มีความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียน หน่วยงานภาครัฐถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการร่วมผลักดันดำเนินการปลูกฝังให้เยาวชนและคนไทยไม่โกง ร่วมป้องกัน/ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มุ่งสร้างจิตสำนึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ มีทัศนคติที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต การรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคมผ่านกลไกสถาบันการศึกษา และเครือข่ายทางสังคม

          กอปรกับความเจริญในปัจจุบันส่งผลให้เกิดค่านิยมทางด้านวัตถุ เงินทอง และอำนาจ มากกว่าการให้ความสำคัญด้านจิตใจ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาขึ้นมากมาย จึงควรปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ด้วยเหตุนี้จึงมีการกล่าวถึงคำว่า "จิตสาธารณะ" มากขึ้น อันเป็นการสร้างประโยชน์ในการพัฒนาสังคม สร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดจากภายใน ทั้งนี้ "จิตสาธารณะ" เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการปลูก-จิตสำนึกให้รู้จักเสียสละ แบ่งปันน้ำใจ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเป็นการสร้างคนดีสู่สังคมด้วยคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ซึ่งเป็นคุณธรรมเป้าหมายที่จะปลูกฝังส่งเสริม   ให้คนไทยตระหนักและประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตด้วยเหตุผล

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.) ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม สป.อว. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน สป.อว. ดังนั้น ศปท.อว. จึงจัดโครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “MHESI สานฝันปันน้ำใจ ปลูกฝังเด็กไทยไม่โกง” ณ โรงเรียนวัดเขาน้อย ตำบลวังด้ง และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือสังคม และสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน รวมทั้ง ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน

๒. วัตถุประสงค์

          ๒.๑ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือสังคม ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม

          ๒.๒ เพื่อส่งเสริมการแสดงออกของเด็กนักเรียนในเชิงความคิดสร้างสรรค์ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังการไม่โกงให้กับบุคลากรและเยาวชนให้มีทัศนคติที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต

          ๒.๓ เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน

          ๒.๔ เพื่อบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัด อว. และโรงเรียนร่วมต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มุ่งสร้างจิตสำนึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ

๓. กลุ่มเป้าหมาย

          ๓.๑ ผู้มีจิตอาสา ได้แก่ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน สป.อว. และ สร.อว., สมาชิกชมรมเครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต, เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด อว. จำนวน ๕๖ คน

          ๓.๒ ข้าราชการครู/เจ้าหน้าที่/นักเรียนโรงเรียนวัดเขาน้อย จำนวน ๑๕๒ คน                                                                       

๔. รูปแบบการจัดทำโครงการ

           ๔.๑ การพัฒนาบุคลากร โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัด อว. และโรงเรียน เพื่อการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการให้ความช่วยเหลือ แบ่งปันน้ำใจให้กับเด็กและเยาวชน ปลูกฝังการไม่โกง ร่วมต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ โรงเรียนโรงเรียนวัดเขาน้อย ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

          ๔.๒ การฟังบรรยาย หัวข้อ “ประวัติศูนย์การเรียนรู้และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙” เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๕. วัน เวลา และสถานที่

          ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี                                       

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ๖.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือ แบ่งปัน และรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

          ๖.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และเยาวชนเกิดทัศนคติและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการไม่โกง และปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

          ๖.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวันได้

          ๖.๔ เกิดการบูรณการระหว่างหน่วยงานในสังกัด อว. และโรงเรียนร่วมต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

. การประเมินผล

          ๗.๑ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)

          ๗.๒ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต (เป้าหมายร้อยละ ๘๕)        

          ๘.๓ ประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้ก่อนอบรม (Pre-test) และหลังอบรม (Post-test) ที่มีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (เป้าหมายร้อยละ ๗๕)

 

- กำหนดการโครงการฯ หัวข้อ “MHESI สานฝันปันน้ำใจ ปลูกฝังเด็กไทยไม่โกง”

More Articles...

  1. โครงการคาราวาน “เครือข่ายอาสาสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต” ครั้งที่ ๑
  2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
  3. วันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๒ "รวมพลัง...อาสาสู้โกง"
  4. โครงการฝึกอบรมการสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  5. โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  6. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน...ซ่อนอยู่ใกล้ตัว!”
  7. โครงการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
  8. การยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Tranparency Assessment : ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  9. โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง”
  10. สป.วท. มีโยบายในการส่งเสริมการสร้างหน่วยงานใสสะอาด และป้องกันการประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ ลดการมอบของขวัญ ของกำนัล เพื่อส่งเสริมเรื่องความประหยัด
h