ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 10 June 2020 Hits: 149

donate

 

โครงการจิตอาสา “ปันรักให้น้อง สู้โควิด-๑๙”

เพื่อบริจาคสิ่งของส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 .......................

๑. หลักการและเหตุผล

                     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ตลอดจนเพื่อพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยยึดหลักของศาสนา และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งหลักแนวคิดคุณธรรม ๔ ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)

                     ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ จึงเห็นควรดำเนินโครงการจิตอาสา “ปันรักให้น้อง สู้โควิด-๑๙” เพื่อบริจาคสิ่งของส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นจิตอาสาให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๒. วัตถุประสงค์

                     ๒.๑ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สป.อว. และ สร.อว. ให้รู้จักการแบ่งปัน และการมีจิตอาสา

                     ๒.๒ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสถานสงเคราะห์ฯ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

๓. ผู้รับผิดชอบ

                     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.)

๔. กลุ่มเป้าหมาย

                      ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สป.อว./สร.อว./สมาชิกอาสาสมัคร อว./สมาชิกชมรมปฏิบัติธรรมนำสุข อว.

๕. กิจกรรม

                      รายละเอียดของกิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้

                     ๕.๑ การขอรับบริจาคสิ่งของ โดยกำหนดรับบริจาคระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อมอบให้สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถ.ราชวิถี กทม.

                     ๕.๒ มอบของบริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

                     ๕.๓ ถ่ายรูปร่วมกัน ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

๖. วัน เวลา และสถานที่

                     วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถ.ราชวิถี กทม.

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                     .๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม การแบ่งปัน และการมีจิตอาสา นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมของ สป.อว.   

                    ๗.๒ หน่วยงานสถานสงเคราะห์ได้รับสิ่งของที่จำเป็นและขาดแคลนสำหรับเด็กหญิง อายุระหว่าง ๕ – ๑๘ ปี

๘. การประเมินผล

                    กิจกรรมจิตอาสาที่หน่วยงานจัดขึ้นเองหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม

 

หมายเหตุ : ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ส่วนตัว

สำหรับเด็กหญิง อายุระหว่าง ๕ - ๑๘ ปี อาทิ สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แชมพู โรลออน

ผ้าอนามัย แป้งเด็ก ผงซักฟอก ขนม นมกล่อง ฯลฯ (งดเว้นของใช้มือสองนะคะ)

ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

ร่วมบริจาคได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ชั้น ๓ อาคาร ๒ สป.อว.(ฝั่งโยธี)

ผู้ประสานงาน เสาวนีย์/เพ็ญพิชชา โทร. ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๖๒

h