ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 15 April 2020 Hits: 183

posterdhar2563

 

โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข อว.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

...........................

๑. หลักการและเหตุผล

             ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีธรรมาภิบาล ตลอดจนพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักของศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

                     ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน สป.อว. เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง จึงเห็นควรดำเนิน โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนา มาใช้เป็นสื่อและเครื่องมือในการพัฒนาให้บุคลากรเกิดคุณธรรม จริยธรรม/คุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” พร้อมทั้งน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน

๒. วัตถุประสงค์

                     ๒.๑ เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน                       

                     ๒.๒ เพื่อปฏิบัติธรรม/เจริญสติและน้อมนำบุญกุศลให้แก่ตนเอง ครอบครัว และบุคคลอื่น

                     ๒.๓ เพื่อสืบสานหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ

                     ๒.๔ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมมีสติสัมปชัญญะ ทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่าน มีความรอบคอบมากขึ้น คิดก่อนทำ ทำงานไม่ผิดพลาดไม่ประมาท สามารถคิดและแก้ปัญหาได้ มีสติเฉียบแหลม มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ ส่งผลให้การทำงานดียิ่งขึ้น

๓. กลุ่มเป้าหมาย

                     ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สป.อว./สร.อว./สมาชิกชมรมปฏิบัติธรรมนำสุข/หน่วยงานในสังกัด อว. และหน่วยงานใกล้เคียง

๔. กิจกรรมการฝึกอบรม

             ดำเนินการนิมนต์พระสงฆ์เป็นวิทยากร ครั้งละ ๑ รูป ทุกวันจันทร์ จากวัดปากน้ำภาษีเจริญ/วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม และวัดอื่นๆ

                     ๔.๑ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระวิทยากร (เวลา ๑๑.๐๐ น.)

                     ๔.๒ บูชาพระรัตนตรัยและการรับศีล

                     ๔.๓ ฟังบรรยายพระธรรมเทศนา

                     ๔.๔ ธรรมปฏิบัติและเจริญภาวนา (เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.)

๕. วัน เวลา และสถานที่

              จัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สถานที่ห้องจริยธรรมชั้น ๘ อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

             ๖.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน

                    ๖.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ปฏิบัติธรรม/เจริญสติและน้อมนำบุญกุศลให้แก่ตนเอง ครอบครัวและบุคคลอื่น

                    ๖.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้สืบสานหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ

                    ๖.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีสติสัมปชัญญะ ทำให้จิตใจไม่ฟุ้งซ่าน มีความรอบคอบมากขึ้น คิดก่อนทำ ทำงานไม่ผิดพลาดไม่ประมาท สามารถคิดและแก้ปัญหาได้ มีสติเฉียบแหลม มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ ส่งผลให้การทำงานดียิ่งขึ้น

๗. การประเมินผล

                    มีการประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

                   “ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการฯ”

                   (เป้าหมายร้อยละ ๘๐)/ประเมินผล รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

 

- ดาวน์โหลด กำหนดการโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ดาวน์โหลด รายงานสรุปผลสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน

h