ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 08 August 2019 Hits: 430

 antiday

- ดาวน์โหลด กำหนดการงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๒ "รวมพลัง...อาสาสู้โกง"

- ดาวน์โหลด คำแนะนำการเข้าร่วมงาน

- ดาวน์โหลด แผนที่เส้นทางศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

 

หมายเหตุ :

๑. ศปท. จะรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมงานของ สป.อว. และลงทะเบียนทางออนไลน์ให้ผู้เข้าร่วมงานฯ ของ สป.อว.

๒. มีรถตู้รับ-ส่ง ออกจากหน้า สป.อว. (พญาไท) และ สป.อว. (ศรีอยุธยา)  เวลา ๐๖.๓๐ น.

๓. สำหรับหน่วยงานในสังกัด อว. หากสนใจเข้าร่วมงานฯ โปรดจัดส่งแบบตอบรับและแจ้งรายชื่อไปยังองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภายในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ศปท. ได้แจ้งประชาสัมพันธ์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันฯ ทางหนังสือให้กับหน่วยงานในสังกัด อว. ด้วยแล้ว

 

More Articles...

  1. โครงการฝึกอบรมการสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  2. โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  3. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน...ซ่อนอยู่ใกล้ตัว!”
  4. โครงการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
  5. การยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Tranparency Assessment : ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  6. โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ฯ สานฝันปันน้ำใจให้น้อง”
  7. สป.วท. มีโยบายในการส่งเสริมการสร้างหน่วยงานใสสะอาด และป้องกันการประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ ลดการมอบของขวัญ ของกำนัล เพื่อส่งเสริมเรื่องความประหยัด
  8. งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
  9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓”
  10. โครงการฝึกอบรม “การสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ของ วท.” ตามหลักสูตรการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
h