ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 15 July 2020 Hits: 219

 

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

              สป.อว. เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตาม พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สป.อว. และอยู่ระหว่างการจัดทำโครงสร้างที่สมบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ สป.อว. ยังคงใช้เอกสารและข้อมูลเดิมได้ (ไปพลางก่อน) ตาม พรบ. ดังกล่าว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

สป.อว. (ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)

คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษา (สนผ.)

คู่มือกระบวนงานพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขา (สมอ.)

คู่มือการวางแผนอัตรากำลังทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา (สพบ.)

คู่มือการจัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์ (สพบ.)

คู่มือการจัดสรรทุนนักศึกษา (สพน.)

คู่มือการส่งเสริมการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา (สสอ.)

คู่มือกระบวนการติดตามการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สตป.)

คู่มือปฏิบัติงานสรรหา (กจ./สอ.)

คู่มือการฝึกอบรม (กจ./สอ.)

คู่มือการลาศึกษาต่อ(กจ./สอ.)

คู่มือปฏิบัติงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กจ./สอ.)

คู่มือแก้ไขระบบสารสนเทศ (กลุ่มสารนิเทศ/สอ.)

คู่มือการตรวจบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ (กลุ่มสารนเทศ/สอ.)

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง (การเงิน การคลัง/สอ.)

คู่มือการเบิกจ่าย (งบประมาณ) (การเงิน การคลัง/สอ.)

 

สป.อว. (ภารกิจด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

- คู่มือการจัดทำนโยบายและแผนของกระทรวง รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด

- คู่มือการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

- คู่มือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการและบริการข้อมูลสารสนเทศ

- คู่มือการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภูมิภาค

- คู่มือโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน ว. และ ท.

- คู่มือการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย

- การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        - คู่มือการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

        - คู่มือการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและงานวันเทคโนโลยีของไทย

- คู่มือพัฒนาศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC) (กิจกรรมการจัดทำ Digital Content)

- คู่มือการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์)

h