ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 22 March 2016 Hits: 634

 

บทความเสียงตามสาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 

- ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ทุจริตเชิงนโยบาย ต้องเอาผิดตั้งแต่คิด

- ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ความดี

- ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง จะป้องกันการคอร์รัปชันในสำนักงานได้อย่างไร

- ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง สามัคคี

- ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน

- ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ความเห็นต่อดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ

- ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง สิ่งที่ข้าราชการที่ดีควรปฏิบัติ

- ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน

- ๐๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง คิดดี ทำดี ตามรอยพระยุคลบาท เสริมสร้างเมืองไทยใสสะอาด

- ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ระบบจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

- ๐๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ธรรมาภิบาล

 

บทความเสียงตามสาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

- ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ๙ วิธี ทําดี ทำง่ายๆ เริ่มจากตัวเรา

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง กลไกการร้องเรียนเรื่องทุจริต

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ความซื่อสัตย์

๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน จิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการหยุดการทุจริต

- ๐๕ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง วงจรของคอร์รัปชั่น ทุจริตต้องห้าม

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ความเข้าใจเรื่องการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อสาธารณะ

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ข่าวสารกิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง ปราบทุจริตด้วยจิต “พอเพียง”

- ๐๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง ช่วยกันเปลี่ยนนิสัยคนไทยสร้างสำนึกดีของพลเมือง

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ความดี

- ๐๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ความอยุติธรรมคือรากแก้วของการทุจริต

h