ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Hits: 288

737190790737190790

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

- ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ

- ดาวน์โหลด ตัวชี้วัดร้อยละบุคลากรของ วท. ที่เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต

- ดาวน์โหลด แบบสำรวจโครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบฯ

- ดาวน์โหลด เกณฑ์การวัด/การให้คะแนนแบบสำรวจโครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

- ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

- ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ

- ดาวน์โหลด แบบเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลสำเร็จขององค์กร/หน่วยงานคุณธรรมทั่วไป

 

- ดาวน์โหลด ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

 

คำชี้แจง : ขอความอนุเคราะห์จัดส่ง ๑.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ๒.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายในวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้กับ น.ส.กมลทิพย์ คล้ายสอน ทาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทร. ๐๒-๓๓๓-๓๗๖๒ และลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

More Articles...

  1. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สป.วท. ประจำปี 2560
  2. ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
  3. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. ITA 2560 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
  5. คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป.วท.
  6. คู่มือค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  7. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  8. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  9. ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
  10. การประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
h