ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.

More Articles...

  1. คู่มือการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม
  2. ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑
  3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
  4. รายงานสรุปผลแบบสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจ โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข
  5. ประกาศ สป.วท. เรื่อง แนวทางการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสธรรมและความโปร่งใส
  6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2561
  7. DOWNLOAD แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สป.วท. ๒๕๖๒
  8. แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  9. แบบฟอร์มการกรอกฐานข้อมูลรายชื่อและอีเมล์ของบุคลากรในหน่วยงาน
  10. DOWNLOAD แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม วท.
h