ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 27 September 2017 Hits: 1234

737190790737190790

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

- ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ

- ดาวน์โหลด ตัวชี้วัดร้อยละบุคลากรของ วท. ที่เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต

- ดาวน์โหลด แบบสำรวจโครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบฯ

- ดาวน์โหลด เกณฑ์การวัด/การให้คะแนนแบบสำรวจโครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

- ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

- ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ

- ดาวน์โหลด แบบเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลสำเร็จขององค์กร/หน่วยงานคุณธรรมทั่วไป

 

- ดาวน์โหลด ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

 

คำชี้แจง : ขอความอนุเคราะห์จัดส่ง ๑.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ๒.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายในวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้กับ น.ส.กมลทิพย์ คล้ายสอน ทาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทร. ๐๒-๓๓๓-๓๗๖๒ และลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

h