Print
Created on 07 November 2017 Hits: 635

cover6001

 

- ดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อมูลรายชื่อและอีเมล์ของบุคลากรในหน่วยงาน

           ศปท.วท. ขอความอนุเคราะห์ฐานข้อมูลรายชื่อและอีเมล์ของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อการดำเนินงานจัดทำระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำข้อมูลมาเพิ่มเป็นผู้ใช้งานในการเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ฯ และสามารถจัดเก็บ/จำแนกหน่วยงาน ข้อมูลผู้เข้าใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ให้จัดส่งแบบฟอร์มข้อมูลรายชื่อและอีเมล์ของบุคลากรในหน่วยงาน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ทาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ทั้งนี้ เมื่อระบบพร้อมใช้งานแล้วจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมแจ้งให้ทราบรายละเอียดและขั้นตอนการเข้าใช้งาน ต่อไป

ผู้ประสานงาน : นางสาวเพ็ญนภา โมกขะรัตน์

โทร. 02-333-3700 ต่อ 4078 โทรสาร. 02-333-3761

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.