Print
Created on 21 November 2017 Hits: 782

serveyodlrf 

              ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปและประพฤติมิชอบ เพื่อจัดทำแผนปฏิรูปประเทศและดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดทำแผนปฏิรูปประเทศมีความจำเป็นต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในหลายช่องทาง อาทิ ผ่านเว็บไซต์ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่

             คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทำผลอันพึงประสงค์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงประเด็นคำถามและแบบสอบถามออนไลน์การปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานระดับกระทรวง และหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กำกับของกระทรวง 

- ดาวโหลด หนังสือที่ นร ๑๑๐๑.๑๑/ว ๕๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความร่วมมือให้ความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ดาวน์โหลด ผลอันพึงประสงค์ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๕๘ ของคณกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ดาวน์โหลด การรับฟังความเห็นเพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดาวน์โหลด ขั้นตอนการขอรับฟังความเห็นผ่าน Application Google ฟอร์ม

- ดาวน์โหลด  QR cord แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ