Print
Created on 09 January 2018 Hits: 852

ITA 2561

 

- ดาวน์โหลดแบบกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ Internal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- ดาวน์โหลดแบบกรอกข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ External ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- ดาวน์โหลดคำอธิบายเพิ่มเติมแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)