ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 16 March 2018 Hits: 1842

 

coverreport

 

- ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                         - ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานฯ ป้องกันการทุจริต Microsoft Word

- ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

                         - ดาวน์โหลด รายงานงานผลการดำเนินงานฯ ส่งเสริมคุณธรรม Microsoft Word

 

คำชี้แจงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัด วท. :

1. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) พร้อมแนบภาพถ่ายโครงการ/กิจกรรม

2. เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ บนเว็บไซต์หน่วยงานของท่าน

3. จัดส่งข้อมูลให้ ศปท.วท. ทางหนังสือและทาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ได้จัดส่งตัวอย่างการรายงานผลฯ ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานของท่านด้วยแล้ว และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงาน ได้ที่ www.anti-corruption.ops.go.th

4. ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏฺบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระบบการติดตามและประมวลผลของศูนย์ประมวลข้อมูล สำนักงาน ป.ป.ช https://acic.nacc.go.th

หมายเหตุ : ประสาน/สอบถาม/ขอข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม ได้ที่

                 นางสาวกมลทิพย์ (ปุ้ม) นวค.ชก./รอง หศปท. tel. ๐๒-๓๓๓-๓๗๖๒  

                 นางสาวเพ็ญนภา (การ์ตูน) นวค.ปก. tel. ๐๒-๓๓๓-๓๗๐๐ ต่อ ๔๐๗๘

- ขอบพระคุณค่ะ-

h