ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 10 April 2018 Hits: 2630

cover ongkron

 

- ดาวโหลดคู่มือการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

- ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ : เกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการประเมินองค์กรคุณธรรม

คำชี้แจง

           ศปท.วท. ขอความอนุเคราะห์ผู้ประสานงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัด วท. จัดทำรายงานผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ที่ดำเนินการอยู่ ตามเกณฑ์การประเมินฯ และแบบฟอร์มการประเมินฯ โดยจัดส่งให้ ศปท.วท. ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทาง Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขอบคุณค่ะ

 

More Articles...

  1. ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑
  2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
  3. รายงานสรุปผลแบบสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจ โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข
  4. ประกาศ สป.วท. เรื่อง แนวทางการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสธรรมและความโปร่งใส
  5. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2561
  6. DOWNLOAD แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สป.วท. ๒๕๖๒
  7. แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  8. แบบฟอร์มการกรอกฐานข้อมูลรายชื่อและอีเมล์ของบุคลากรในหน่วยงาน
  9. DOWNLOAD แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม วท.
  10. ขอเชิญชวนเข้าใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิชัน "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓"
h