ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.

More Articles...

  1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
  2. รายงานสรุปผลแบบสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจ โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข
  3. ประกาศ สป.วท. เรื่อง แนวทางการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสธรรมและความโปร่งใส
  4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2561
  5. DOWNLOAD แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สป.วท. ๒๕๖๒
  6. แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  7. แบบฟอร์มการกรอกฐานข้อมูลรายชื่อและอีเมล์ของบุคลากรในหน่วยงาน
  8. DOWNLOAD แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม วท.
  9. ขอเชิญชวนเข้าใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิชัน "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓"
  10. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สป.วท. ประจำปี 2560
h