ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.

More Articles...

  1. ประกาศ สป.วท. เรื่อง แนวทางการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสธรรมและความโปร่งใส
  2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2561
  3. DOWNLOAD แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สป.วท. ๒๕๖๒
  4. แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  5. แบบฟอร์มการกรอกฐานข้อมูลรายชื่อและอีเมล์ของบุคลากรในหน่วยงาน
  6. DOWNLOAD แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม วท.
  7. ขอเชิญชวนเข้าใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิชัน "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓"
  8. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สป.วท. ประจำปี 2560
  9. ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
  10. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
h