ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.

More Articles...

  1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2561
  2. DOWNLOAD แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สป.วท. ๒๕๖๒
  3. แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  4. แบบฟอร์มการกรอกฐานข้อมูลรายชื่อและอีเมล์ของบุคลากรในหน่วยงาน
  5. DOWNLOAD แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม วท.
  6. ขอเชิญชวนเข้าใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิชัน "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓"
  7. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สป.วท. ประจำปี 2560
  8. ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
  9. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  10. ITA 2560 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
h