ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.

More Articles...

  1. แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  2. แบบฟอร์มการกรอกฐานข้อมูลรายชื่อและอีเมล์ของบุคลากรในหน่วยงาน
  3. DOWNLOAD แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม วท.
  4. ขอเชิญชวนเข้าใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิชัน "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓"
  5. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สป.วท. ประจำปี 2560
  6. ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
  7. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  8. ITA 2560 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
  9. คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป.วท.
  10. คู่มือค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
h