ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 21 November 2017 Hits: 758

serveyodlrf 

              ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปและประพฤติมิชอบ เพื่อจัดทำแผนปฏิรูปประเทศและดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดทำแผนปฏิรูปประเทศมีความจำเป็นต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในหลายช่องทาง อาทิ ผ่านเว็บไซต์ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่

             คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทำผลอันพึงประสงค์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงประเด็นคำถามและแบบสอบถามออนไลน์การปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานระดับกระทรวง และหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กำกับของกระทรวง 

- ดาวโหลด หนังสือที่ นร ๑๑๐๑.๑๑/ว ๕๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความร่วมมือให้ความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ดาวน์โหลด ผลอันพึงประสงค์ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๕๘ ของคณกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ดาวน์โหลด การรับฟังความเห็นเพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดาวน์โหลด ขั้นตอนการขอรับฟังความเห็นผ่าน Application Google ฟอร์ม

- ดาวน์โหลด  QR cord แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

More Articles...

  1. แบบฟอร์มการกรอกฐานข้อมูลรายชื่อและอีเมล์ของบุคลากรในหน่วยงาน
  2. DOWNLOAD แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม วท.
  3. ขอเชิญชวนเข้าใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิชัน "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓"
  4. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สป.วท. ประจำปี 2560
  5. ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
  6. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  7. ITA 2560 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
  8. คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป.วท.
  9. คู่มือค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  10. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
h