ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 07 November 2017 Hits: 604

cover6001

 

- ดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อมูลรายชื่อและอีเมล์ของบุคลากรในหน่วยงาน

           ศปท.วท. ขอความอนุเคราะห์ฐานข้อมูลรายชื่อและอีเมล์ของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อการดำเนินงานจัดทำระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำข้อมูลมาเพิ่มเป็นผู้ใช้งานในการเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ฯ และสามารถจัดเก็บ/จำแนกหน่วยงาน ข้อมูลผู้เข้าใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ให้จัดส่งแบบฟอร์มข้อมูลรายชื่อและอีเมล์ของบุคลากรในหน่วยงาน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ทาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ทั้งนี้ เมื่อระบบพร้อมใช้งานแล้วจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมแจ้งให้ทราบรายละเอียดและขั้นตอนการเข้าใช้งาน ต่อไป

ผู้ประสานงาน : นางสาวเพ็ญนภา โมกขะรัตน์

โทร. 02-333-3700 ต่อ 4078 โทรสาร. 02-333-3761

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

More Articles...

  1. DOWNLOAD แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม วท.
  2. ขอเชิญชวนเข้าใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิชัน "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓"
  3. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สป.วท. ประจำปี 2560
  4. ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
  5. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  6. ITA 2560 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
  7. คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป.วท.
  8. คู่มือค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  9. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  10. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
h