ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 18 June 2015 Hits: 907

 

ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- เรื่องเล่าข่าว ศปท. ฉบับที่ ๖ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

- เรื่องเล่าข่าว ศปท. ฉบับที่ ๕ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

- เรื่องเล่าข่าว ศปท. ฉบับที่ ๔ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

- เรื่องเล่าข่าว ศปท. ฉบับที่ ๓ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

- เรื่องเล่าข่าว ศปท. ฉบับที่ ๒ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

- เรื่องเล่าข่าว ศปท. ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- เรื่องเล่าข่าว ศปท. ฉบับที่ ๑๕ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ 

- เรื่องเล่าข่าว ศปท. ฉบับที่ ๑๔ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

- เรื่องเล่าข่าว ศปท. ฉบับที่ ๑๓ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

- เรื่องเล่าข่าว ศปท. ฉบับที่ ๑๒ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

- เรื่องเล่าข่าว ศปท. ฉบับที่ ๑๑ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

- เรื่องเล่าข่าว ศปท. ฉบับที่ ๑๐ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

- เรื่องเล่าข่าว ศปท. ฉบับที่ ๙ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

- เรื่องเล่าข่าว ศปท. ฉบับที่ ๘ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

- เรื่องเล่าข่าว ศปท. ฉบับที่ ๗ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

- เรื่องเล่าข่าว ศปท. ฉบับที่ ๖ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

- เรื่องเล่าข่าว ศปท. ฉบับที่ ๕ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

- เรื่องเล่าข่าว ศปท. ฉบับที่ ๔ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

- เรื่องเล่าข่าว ศปท. ฉบับที่ ๓ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

- เรื่องเล่าข่าว ศปท. ฉบับที่ ๒ วันที่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

- เรื่องเล่าข่าว ศปท. ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

h