ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 01 May 2019 Hits: 265

 

สื่อเผยแพร่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกันการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา

               

                 ตามที่ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงคณะผู้บริหารของ สป.วท. ได้ร่วมผลักดันและให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต โดยมีการนำสือหรือองค์ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกัันการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา สอดแทรกในการประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมของหน่วยงาน อันเป็นการปลูกจิตสำนึก และสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

- ดาวโหลด บันทึกเห็นชอบและอนุมัติการนำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดในช่วงก่อนการประชุม อบรม สัมมนา หรือการจัดกิจกรรมของหน่วยงานาน

- ดาวน์โหลด แบบฟอร์มดำเนินการเผยแพร่สื่อ และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของ สป.วท. และ สร.วท.

 

ดาวน์โหลดสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากช่อง YouTube ศปท.วท. ด้านล่าง

๑. วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ ๔ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต (๑๐.๑๑ นาที)

๒. เมล็ดพันธุ์ทฤษฎีใหม่ (๕.๐๐ นาที)

๓. ตามรอยพ่อขอทำดี (๑.๐๐ นาที)

๔. การบ้าน (๐.๓๐ นาที) 

๕. หัวหน้าพาโกง (๐.๓๐ นาที)

๖. หลักสูตรต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง (๒.๒๒ นาที)

๗. เกมโกง สังเวียนทุจริต (๒.๐๘ นาที)

๘. โรคปิดหูปิดตาปิดปาก (๒.๐๘ นาที)

๙. แซงคิว (๐.๓๐ นาที)

๑๐. ซื้อสิทธิ ขายเสียง (๐.๓๐ นาที)

๑๑. คุณว่าใครชนะ (๐.๓๐ นาที)

๑๒. ข้าราชการตกสวรรค์ (๑๐.๐๐ นาที)

๑๓. ภารกิจ แผผ่นดินสะอาด (๓.๐๕ นาที)

๑๔. ข้าราชการต้นแบบ ๒๕๕๖ โสม หงส์ทอง (๒.๕๘ นาที)

๑๕. ข้าราชการต้นแบบ ๒๕๕๖ รุ่ง หิรัญวงษ์ (๒.๓๐ นาที)

๑๖. ตัวอย่างข้าราชการ คุณก่อเกียรติ ทองผุด (๑.๐๐ นาที)

๑๗. ตัวอย่างข้าราชการ คุณก่อพงษ์ หงษ์ศรี (๑.๐๐ นาที)

๑๘. ตัวอย่างข้าราชการ คุณจิราภรณ์ สีดาพล (๑.๐๐ นาที)

๑๙. ตัวอย่างข้าราชการ คุณช่อทิพย์ โคตโน (๑.๐๐ นาที)

๒๐. ตัวอย่างข้าราชการ รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ (๑.๐๐ นาที)

๒๑. ตัวอย่างข้าราชการ พญ.นันทกา เทพาอมรเดช (๑.๐๐ นาที)

๒๒. ตัวอย่างข้าราชการ คุณสุพร ธีรโรจน์ชาลี (๑.๐๐ นาที)

๒๓. ตัวอย่างข้าราชการ คุณเพียรศรี ใจกันทา (๑.๐๐ นาที)

๒๔. ตัวอย่างข้าราชการ คุณณรงศักดิ์ โอสถธนากร (๑.๐๐ นาที)

 

h