ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Hits: 259

ขอเชิญเสนอผลงานข้าราชการ เจ้าหน้าที่สมควรได้รับการยกย่อง

เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560

 

ดาวน์โหลด

- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พ.ศ. 2543

- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

- คำแนะนำการเสนอผลงานเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560

- แบบเสนอผลงานเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560

h