ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 22 May 2018 Hits: 357

info

 

- คู่มือการใช้งานระบบเรียนรู้ออนไลน์ “ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” iLearn บทเรียนออนไลน์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >> Click https://goo.gl/4ErB2r

- Link เข้าสู่หน้าเว็บไชต์ระบบเรียนรู้ออนไลน์ http://ilearn.most.go.th/

h