ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 06 September 2018 Hits: 377

report twelve month

 

- ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน

 

- ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน

- ดาวน์โหลด รายงานเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลสำเร็จขององค์กร/หน่วยงานคุณธรรมทั่วไป ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

 

ศปท.วท. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัด วท. ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) พร้อมภาพถ่ายโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ โปรดส่งข้อมูลให้ ศปท.วท. ทางหนังสือและทาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๒. เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๓. รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบการติดตามและประมวลผลศูนย์ประมวลข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ช. (Smart eVision) ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ทางเว็บไชต์ https://acic.nacc.go.th

ขอบพระคุณค่ะ

      สอบถาม/ประสานงานได้ที่ : เพ็ญนภา (การ์ตูน) นวค.ปก.

      โทร. ๐๒ ๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๔๐๗๘

      โทรสาร ๐๒ ๓๓๓ ๓๗๖๑

 

h