ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 29 November 2019 Hits: 300

 

webplan

 

- ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

- ดาวน์โหลดตัวอย่าง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สป.อว. (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

 

- ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

- ดาวน์โหลดตัวอย่าง แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สป.อว. (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

 

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัด อว. ดำเนินการ ดังนี้

     ๑. จัดทำข้อมูลของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตัวอย่างของ สป.อว. ได้ที่ Link เว็บไซต์ ศปท. ด้านบน ทั้งนี้โปรดส่งข้อมูลให้ ศปท.อว. ทางหนังสือและทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

     ๒. หากหน่วยงานในสังกัด อว. มีการดำเนินการปรับชื่อหน่วยงานหรือแผนงานโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอความอนุเคราะห์นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และจัดส่งให้ ศปท. อว. ทางหนังสือและทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ หากพ้นเวลาที่กำหนดถือว่าหน่วยงานของท่านไม่มีการปรับแผนงานโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว

     ๓. ขอให้หน่วยงานเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย ศปท. อว. จะดำเนินการจัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม อว. (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ฉบับสมบูรณ์ ที่ผ่านมติคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม อว. ให้หน่วยงานของท่านเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ และจะแจ้งกำหนดการจัดส่งแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ทราบในโอกาสต่อไป

h