ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 26 February 2020 Hits: 1773

coverplan3

 

- อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม อว. และ สป.อว. (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

 

แผนปฏิบัติการ ๓ ปี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

- ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ อว. (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)

- ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม อว. (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)

 

แผนปฏิบัติการ ๓ ปี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)

- CLICK! ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สป.อว. (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)

ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สป.อว. (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)

 

ตารางสรุปแผนปฏิบัติการ ๓ ปี

- ดาวน์โหลด ตารางสรุปแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม อว. (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

h