ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท.
Print
Created on 17 January 2012 Hits: 1046


           เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  8 พฤษภาคม  2555 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น  และต่อมาคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม  2555  มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ใน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง   ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการนั้น ๆ  และให้รองหัวหน้าส่วนราชการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชั่น  อีกตำแหน่งหนึ่ง

 


            ทั้งนี้  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจะ ทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังในภาคราชการ  เพื่อให้การพัฒนาระบบราชการเกิดความโปร่งใส  สร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้ดีขึ้นจนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ  โดยดำเนินภารกิจทั้งการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น  และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการไปพร้อมกัน  เป็นการบูรณาการงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกับงานคุ้มครองจริยธรรม

           ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อาจแบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 2 กลุ่มงาน คือ

           ● กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทำ หน้าที่ในการ  1) ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการฯ  4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกระทรวง   2) ให้คำปรึกษา ประสานส่วนราชการในสังกัดเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการฯ ของกระทรวง   3) ประสานงาน  เร่งรัด  และกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ระบุในแผนปฏิบัติ ราชการฯ   4) ประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีการ ทุจริตฯ   5) ติดตามผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ของกระทรวง ทุก 2 เดือน  และ  6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ  ส่งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ทุก 6 เดือน และ 

           ● กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ทำ หน้าที่ในการ  1) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  2) ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ  3) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการคุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

           ในส่วนของ แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มี 9 ขั้นตอน ดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1 

ศูนย์ปฏิบัติการฯ ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวง โดย เพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลให้สมบูรณ์โดย เฉพาะด้านการสร้างความโปร่งใสหรือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม    

ขั้นตอนที่ 2 

ส่วนราชการในสังกัดปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวง  โดยเพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ  (ตามขั้นตอนที่ 1) 

ขั้นตอนที่ 3 

ศูนย์ปฏิบัติการฯ และส่วนราชการในสังกัดร่วมกันปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (ตามขั้นตอนที่ 2) และนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่กำหนดไปสู่การปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ 4 

การ จัดการเรื่องร้องเรียน ให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ จัดการเรื่องร้องเรียนโดยส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน และติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ 

ขั้นตอนที่ 5 

ศูนย์ ปฏิบัติการฯ ติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด โดยให้ส่วนราชการในสังกัดรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (เฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ) ส่งมายังศูนย์ปฏิบัติการฯ เพื่อการสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวง ทุก 2 เดือน 

ขั้นตอนที่ 6 

ศูนย์ปฏิบัติการฯ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงทุก 6 เดือน (ตามขั้นตอนที่ 5) สำเนาเสนอปลัดกระทรวง/รัฐมนตรี ส่งไปยัง สำนักงาน ก.พ.ร. 

ขั้นตอนที่ 7 

ศูนย์ปฏิบัติการฯ นำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีมาปรับปรุง (Update) แผนปฏิบัติราชการ ฯ ของกระทรวง ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ 

ขั้นตอนที่ 8 

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ ในภาพรวมของทุกส่วนราชการ ทุก 6 เดือน

ขั้นตอนที่ 9 

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำรายงานประจำปีสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ ในภาพรวม เสนอ ครม.

 

 

 

 


           ในส่วนของความคืบหน้า เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขณะนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการจัดทำร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  เพื่อกำหนดให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นปรากฏในกฎ กระทรวงแบ่งส่วนราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง 18 กระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 9 แห่ง และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง5 แห่ง (ยกเว้นสำนักราชเลขาธิการ และสำนักพระราชวัง) และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี ต่อไป

 

            สำหรับ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากมีพระราชบัญญัติเฉพาะกำหนดให้การแบ่งส่วนราชการต้องตราเป็นพระราช กฤษฎีกา  ส่วนราชการจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการฯ  เพื่อกำหนดให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อไป

  

 
กลุ่มสื่อสารฯ สลธ. / ข่าว & ภาพ
วสุนธรา (สลธ.) / รายงาน
กลุ่มสื่อสารฯ / จัดทำ

 

h